Σοβαρή ανάκαμψη σε όλη την Ήπειρο από την υλοποίηση του ΕΣΠΑ 2007-2013: Κι όμως είμαστε η φτωχότερη περιοχή της Ευρώπης

0
92
ΕΣΠΑ

Οι δράσεις και τα έργα που υλοποιήθηκαν στην Ήπειρο από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2007-2013, παρουσιάζονται στα πλαίσια της πρωτοβουλίας «Europe in my Region 2016» (Open EU Project Days).

Το ύψος της χρηματοδότησης του προγράμματος της Ηπείρου (του Ε.Π. Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου) ανέρχεται σε 241,5 εκ ευρώ, ενώ το επιλέξιμο κόστος των έργων, που συγχρηματοδοτήθηκαν, άγγιξε περίπου τα 283 εκ ευρώ.

Το πρόγραμμα ανά τομείς αναλύεται ως εξής:

Μεταφορές & οδική ασφάλεια

Χρηματοδοτήθηκαν 34 έργα, συνολικού προϋπολογισμού 114.573.705 ευρώ. Συνολικά κατασκευάστηκαν 18,2 χλμ Εθνικού Οδικού Δικτύου, 114,05 χλμ Επαρχιακού Οδικού Δικτύου, 9.85 χλμ Αστικού Οδικού δικτύου, και διατέθηκαν 69 οχήματα και εξοπλισμός στην Τροχαία

Δράσεις περιβάλλοντος

Χρηματοδοτήθηκαν 51 έργα, συνολικού προϋπολογισμού 53.008.682 ευρώ. Κατασκευάστηκαν 640 χλμ δικτύου ύδρευσης, που εξυπηρετούν 142.000 κατοίκους, 91 χλμ δικτύου αποχέτευσης, που εξυπηρετούν 25.205 κατοίκους, διατέθηκαν 16 οχήματα αποκομιδής, 2.800 κάδοι, 15 container απορριμμάτων και 800 κάδοι οικιακής κομποστοποίησης. Επίσης, αποκαταστάθηκαν 12 Χώροι Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμά-των (ΧΑΔΑ)

Αγροτική ανάπτυξη

Χρηματοδοτήθηκαν 17 έργα, προ-ϋπολογισμού 5.622.290 ευρώ. Αναλυτικά, ατασκευάστηκαν 3 πλατείες, 7 χλμ αγωγών αποχέτευσης ομβρίων υδάτων, υλοποιήθηκαν 7 αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων και ιστορικών κέντρων, διατέθηκαν 7668 m2 νέοι/ ελεύθεροι χώροι προς αξιοποίηση

Αστική ανάπτυξη

Χρηματοδοτήθηκαν 10 έργα, με προϋπολογισμό 13.680.140 ευρώ. Κατασκευάστηκαν παιδικές χαρές, υλοποιήθηκαν αναπλάσεις – πεζοδρομήσεις με 3,4 χλμ δικτύου ποδηλατοδρόμων / δρόμων ήπιας κυκλοφορίας, διατέθηκαν 3800 m2 νέοι/ ελεύθεροι χώροι προς αξιοποίηση

Εκπαίδευση

Χρηματοδοτήθηκαν 23 έργα, προϋπολογισμού 25.413.849 ευρώ. Κατασκευάστηκαν 11 νέα σχολεία με 89 αίθουσες που εξυπηρετούν 2094 μαθητές, 1 νέα φοιτητική εστία που εξυπηρετεί 92 φοιτητές, 1 νέο Πολυδύναμο Πανεπιστημιακό Κτίριο που εξυπηρετεί 640 φοιτητές. Ακόμη, εξοπλίστηκαν 79 ειδικά σχολεία και ωφελήθηκαν 803 μαθητές

Έρευνα & Τεχνολογία

Χρηματοδοτήθηκαν 50 έργα, με συνολικό προϋπολογισμό 13.010.801 ευρώ. Χρηματοδοτήθηκαν 49 ερευνητικά προγράμματα, εξοπλίστηκαν 23 υφιστάμενα εργαστήρια, ενώ υλοποιήθηκε η ανάπτυξη γεωγραφικού πληροφορια κού συστήματος στήριξης του πρωτογενή τομέα

Πολιτισμός

Χρηματοδοτήθηκαν 19 έργα, με προϋπολογισμό 13.687.323 ευρώ. Αναλυτικότερα, πρόκειται για την αποκατάσταση – ανάδειξη σε 13 μνημεία, τη διάθεση εξοπλισμού στα 4 Αρχαιολογικά Μουσεία, και άλλες παρεμβάσεις σε 2 χώρους σύγχρονου πολιτισμού

Τουρισμός

Χρηματοδοτήθηκαν 11 έργα, προ-ϋπολογισμού 3.679.298 ευρώ. Στο πλαίσιο του τομέα κατασκευάστηκαν 29 οικοτουριστικές διαδρομές (κατασκευή – σήμανση – ανάδειξη μονοπατιών), 2 χώροι υπαίθριας αναψυχής, ενώ υλοποιήθηκε ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής, με συμμετοχή σε τουριστικές εκθέσεις, δημιουργία και έκδοση ενημερωτικών-τουριστικών φυλλαδίων

Υγεία – Πρόνοια

Χρηματοδοτήθηκαν 19 έργα, με προϋπολογισμό 35.510.206 ευρώ. Κατασκευάστηκαν 4 νέες νοσοκομει-ακές πτέρυγες, δυναμικότητας 179 κλινών, 4 παιδικοί σταθμοί που εξυπηρετούν 129 νήπια/ 2 βρεφονηπιακοί που εξυπηρετούν 137 βρέφη, ενώ εξοπλίστηκαν 9 μονάδες υγείας, εξυ-πηρετώντας 2158 κλίνες.