Επισκόπηση του προγράμματος «ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 στην Περιφέρεια Ηπείρου»: είναι βάσιμη η κριτική;

0
214

            Οι πόροι της πολιτικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ήδη αποδειχθεί κρίσιμοι για την διαχείριση της παράπλευρης οικονομικής κρίσης που φαίνεται να προκαλεί η πανδημία του κορονοϊού. Αυτή την φορά, σε αντίθεση με την αντιμετώπιση της κρίσης χρέους, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αντιληφθεί ότι η αντιμετώπιση της νέας οικονομικής αυτής δυσχέρειας απαιτεί γενναία οικονομική ενίσχυση των επιχειρήσεων, ως αντιστάθισμα της μείωσης της κατανάλωσης. Εν αναμονή των χρημάτων του Ταμείου Ανάκαμψης, οι περιφέρειες της χώρας μας έχουν προκηρύξει προσκλήσεις για την ενίσχυση των επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία του κορονοϊού, μέσω της μεθοδού της μη επιστρεπτέας επιχορήγησης από πόρους του προγράμματος ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

            Το πρόγραμμα της Περιφέρειας Ηπείρου

            Έτσι, και η Περιφέρεια Ηπείρου έχει εκδώσει πρόσκληση για την δράση «ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 στην Περιφέρεια Ηπείρου», η οποία απευθύνεται σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα στην Περιφέρεια Ηπείρου, με συνολικό προϋπολογισμό 30.000.000 ευρώ. Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που παρέχει το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στην διεύθυνση www.ependyseis.gr/mis με την ένδειξη: «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Ηπείρου» με προθεσμία από 15.10.2020 έως 4.11.2020.

            Πρωταρχικός στόχος της δράσης είναι να παρασχεθεί στοχευμένα, δημόσια στήριξη προκειμένου να διασφαλιστεί ότι στην αγορά θα υπάρξει επαρκής ρευστότητα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της νόσου COVID-19. Η  μη επιστρεπτέα επιχορήγηση καλύπτει κεφάλαιο κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019, με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 2.000€ και μέγιστο τα 15.000€.Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το παραπάνω ποσοστό (50%) προκύπτουν από το άθροισμα:

των αγορών εμπορευμάτων χρήσης

των αγορών πρώτων υλών και υλικών χρήσης

του συνόλου των δαπανών για παροχή υπηρεσιών

του συνόλου των ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση

του συνόλου των παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε αγροτικές βιολογικές δραστηριότητες)

διάφορα λειτουργικά έξοδα.

Συγκεκριμένα ο υπολογισμός του αναλογούντος κεφαλαίου κίνησης (δημόσια χρηματοδότηση) προκύπτει από το άθροισμα των κάτωθι δηλωθέντων ποσών των πεδίων του έντυπου Ε3 του προηγούμενου έτους (χρήση 2019): 102, 202, 181, 281, 481, 185, 285, 485 πολλαπλασιαζόμενο με 50%. Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα είναι μεγαλύτερο των 15.000€, η αναλογούσα δημόσια χρηματοδότηση διαμορφώνεται στα 15.000€, ενώ σε περίπτωση που το αποτέλεσμα είναι μικρότερο από 2.000€, δεν είναι δυνατή η συμμετοχή στην Δράση.

Κριτική στο πρόγραμμα

Σε μία τόσο μεγάλη δράση, με άμεσα οφέλη για μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων, είναι φυσικό να έχουν διατυπωθεί επιφυλάξεις με σκοπό την ένταξη στην πρόσκληση όσο το δυνατόν περισσότερων ωφελούμενων. Ήδη υπάρχουν απόψεις περί του ότι το εν λόγω Πρόγραμμα δεν μπορεί να βοηθήσει ουσιαστικά τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και τούτο διότι, αφενός, ο προϋπολογισμός είναι σχετικά χαμηλός, αφετέρου, ο τρόπος που σχεδιάζεται και υλοποιείται το Πρόγραμμα ευνοεί, μοριοδοτώντας περισσότερο, συγκεκριμένους κλάδους έναντι άλλων.

Ειδικά το Επιμελητήριο Ιωαννίνων καλεί το σύνολο των επιχειρήσεων-μελών του να διεκδικήσει την ένταξη του στο πρόγραμμα. Ωστόσο, δηλώνει ότι δεν είναι απόλυτα ικανοποιημένο, αφού θεωρεί ότι ο τρόπος αξιολόγησης, καθώς κριτήρια και σημεία του προγράμματος, θα σταθούν εμπόδια στη μεγαλύτερη και οριζόντια ένταξη των επιχειρήσεων. «Δυστυχώς δεν κατέστη δυνατόν αυτό να το αλλάξουμε, μιας και όλα τα παραπάνω δεν αποφασίστηκαν από το Επιμελητήριο Ιωαννίνων», αναφέρει σε δήλωσή του ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων Δημήτρης Δημητρίου, εκτιμά ωστόσο ότι η οικονομική μόχλευση που θα δημιουργηθεί από το πρόγραμμα θα δώσει ανάσα και ρευστότητα σε αρκετές χιλιάδες επιχειρήσεις της ΠΕ Ιωαννίνων που ίσως δεν καταφέρουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα αυτό καθ’ εαυτό.

Ήδη, μετά και τις παρεμβάσεις, εκδόθηκε τροποποιητική πρόσκληση με την οποία, όπως προαναφέρθηκε, μειώθηκε το ελάχιστο ποσό επιχορήγησης στα 2.000€ από τα 3.000€ που είχε οριστεί αρχικώς.

Αυτό το άρθρο δημοσιεύεται στο πλαίσιο του έργου «Η Συνοχή δίπλα μας» με την οικονομική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα άρθρα των δημοσιογράφων στο πλαίσιο του έργου « Η Πολιτική Συνοχής δίπλα μας»  είναι ανεξάρτητα από τις απόψεις της ΕΕ και το περιεχόμενο δεν αντικατοπτρίζει απαραίτητα τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης