Πως θα χρηματοδοτούνται οι δήμοι για οδικά έργα, μεταφορές, περιβάλλον και υγεία με βάση το νέο πρόγραμμα της ΕΤΕπ

0
130

Έργα για τη βελτίωση του οδικού δικτύου, των μεταφορών, την αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων και εγκαταστάσεων, την πολιτιστική, ιστορική και αρχιτεκτονική κληρονομιά, τους χώρους πρασίνου, την αποκατάσταση ανοιχτών δημόσιων χώρων, την υγεία -κοινωνική υποδομή, τις εκπαιδευτικές και αθλητικές εγκαταστάσεις και τη βελτίωση του περιβάλλοντος, χρηματοδοτεί το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠκΔ) σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕτΕΠ).

Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, όπως αναφέρει η aftodiokisi.gr, έχει υπογράψει με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) Σύμβαση Πίστωσης 100.000.000,00 για τη χρηματοδότηση εκτέλεσης έργων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα συνολικού ύψους 200.000.000,00 εκ των οποίων 100.000.000,00 από πόρους της Ευρω-παϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και 100.000.000,00 από πόρους του Τ.Π. & Δανείων.

Δικαιούχοι δανειοδότησης είναι: Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ.Α., Σύν-δεσμοι και Ενώσεις Ο.Τ.Α.

Οι προϋποθέσεις

• Το ετήσιο κόστος εξυπηρέτησης να μην υπερβαίνει το 20% των ετήσιων τακτικών εσόδων

• Το συνολικό χρέος να μην υπερβαίνει το 60% των συνολικών εσόδων

Οι ΟΤΑ δύναται να επιλέξουν μεταξύ σταθερού ή κυμαινόμενου επιτοκίου ή ενός συνδυασμού αυτών, όπου διαμορφώνεται ένα ενδεικτικό μεσοσταθμικό επιτόκιο από 3,30% έως 4,30%, ανάλογα με το συνδυασμό που επιθυμεί ο ΟΤΑ. Τα επιτόκια της ΕΤΕπ καθορίζονται κατά την ημερομηνία υπογραφής του δανειστικού συμβολαίου. Η διάρκεια του δανείου ορίζεται έως 25 έτη με δυνατότητα χορήγησης περιόδου χάριτος.

Ποια έργα χρηματοδοτούνται:

– Οδικό δίκτυο, μεταφορές: Νέες πλακοστρώσεις, ενίσχυση δρόμου, βελτιώσεις ασφάλειας, ποδηλατοδρόμοι και πεζόδρομοι, χώροι στάθμευσης για την ενθάρρυνση διασύνδεσης με/ από τα μέσα μαζικής μεταφοράς, λεωφορειολωρίδες, κυκλικοί κόμβοι.

– Αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων και εγκαταστάσεων και εκσυγχρονισμός κτιρίων δημόσιας διοίκησης: βελτίωση ασφάλειας, εξοπλισμός.

– Πολιτιστική, ιστορική και αρχιτεκτονική κληρονομιά: Αποκατάσταση κτι-ρίων αρχιτεκτονικής αξίας, επισκευή και αναβάθμιση μνημείων, μουσείων, ιστορικών ανακτόρων, δημόσιων κέντρων τέχνης κ.λπ.

– Χώροι πρασίνου και αποκατάσταση ανοιχτών δημόσιων χώρων: Αποκατάσταση και επέκταση δημόσιων χώρων πρασίνου, πάρκων και αναβάθμιση τοπικών δημόσιων υπαίθριων αγορών.

– Υγεία/Κοινωνική υποδομή: Δευτερεύοντα έργα που αποσκοπούν στη βελτίωση της παροχής υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής υποστήριξης.

– Εκπαιδευτικές/Αθλητικές εγκαταστάσεις: έργα που αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας και της λειτουργικότητας των σχολικών κτιρίων και άλλων ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και των δημόσιων αθλητικών εγκαταστάσεων.

– Βελτίωση του περιβάλλοντος: Απορρύπανση του εδάφους, εξορθολογισμός της χρήσης των υδάτινων πόρων, προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της αύξησης της ενεργειακής απόδοσης και άλλες επενδύσεις που αφορούν τη βελτίωση του περιβάλλοντος κ.λπ.